Aktuálně

POZVÁNKA NA FOTBAL DO BOŘKOVA

 

Pátek 14.6.

18,00   Muži B – Opatov

 

Sobota 15.6.

14,30   Dorost – Lázně Bohdaneč

 

Neděle 16.6.

 9,30    Starší žáci – Slatiňany

11,30   Mladší žáci – Třemošnice

Česká pošta, pobočka Dolní Újezd
 informuje

o dočasné úpravě hodin pro veřejnost na naší poště a to z provozních důvodů.

13.06       08.00-12.00    13.00-15.00

21.06       08.00-12.00    13.00-15.00

PROVOZOVATEL VODOVODU VHOS MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
UPOZORŇUJE, ŽE

TENTO ČTVRTEK 13. ČERVNA

JE PŘEDBĚŽNĚ PLÁNOVÁNO V ČÁSTI OBCE (viz. mapa)

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY.


UZAVŘEN BUDE VODOVOD OD HŘBITOVA VE SMĚRU NA DESNOU, ČÁST MALVAŘIC A PO OBOU STRANÁCH KOMUNIKACE VE SMĚRU OD KŘIŽOVATKY U HOSPODY U KORUNY NA HORNÍ ÚJEZD PO PŘIBINSKÝ MOST. (viz. mapa)

Informace z ordinace dětské lékařky

 

MUDr. Kopecká oznamuje, že
4. 7. 2024 z důvodu dovolené NEORDINUJE.

Ve středu 19.6.2024 bude ORDINACE pouze do 11-ti hodin.


Akutní stavy 4.7.2024 ošetří MUDr. Marcel Mareš
v Sebranicích od 7,30 do 11,00 hodin, po telefonické domluvě – tel.603 701 208

 

DRŮBEŽÁRNA MÍROVKA, Svoboda-Havel, prodává

ve čtvrtek 20. června 2024 ve 12:05 hod. u nákupního střediska

kuřice hnědé, černé a bílé -  stáří 16 - 20 týdnů, cena 260 - 280 Kč/ks.

a

krůty - 9 týdnů, cena 390 Kč/ks.

Objednání (doporučujeme) je možné na tel.: 777 98 99 78 nebo drubezarna.mirovka@seznam.cz.

Mykologický klub Dolní Újezd 

oznamuje všem svým příznivcům, že

od pondělí 3.6.2024 od 16:30 hodin a každé další pondělí začnou v pohostinství Na Rovince tradiční houbařské poradny.

S určováním hub zájemcům pomohou odborníci v oboru.

Informace z ordinace praktikého lékaře

Všeobecný praktický lékař MUDr. Pavel Jílek, Dolní Újezd 383, 56961, tel.: 461631114

oznamuje, že z důvodu dovolené 
3.-11.6.2024 bude ordinace uzavřena.

Zastupuje MUDr. Zahnášová po předchozí telefonické domluvě na tel. č.  607 544 776.    

Ordinační hodiny Sebranice č.p. 334
Úterý   7.00 - 11.30
Čtvrtek   7.00 - 11.00
Pátek 15.15 - 17.15

Ordinační hodiny Lubná č.p. 327
Pondělí 12.00 - 16.30
Středa 12.00 - 16.30
Pátek 12.00 - 15.00                                 Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ - rekonstrukce kanalizace - sídliště Bořkov

Společnost PP-GROUP.cz s.r.o. začne ve čtvrtek 23.5. s pracemi na výměně staré betonové kanalizace v ulici kolem zahradnictví (viz. mapka zeleně vyznačeno). 
Práce budou zahájeny na křižovatce u bytovek a budou se posouvat směrem k výjezdu ze sídliště.
I tentokrát bude docházet k určitým omezením a proto chceme požádat všechny občany, kteří budou dotčeni těmito nepříznivými vlivy, o trpělivost a shovívavost.

Děkujeme za pochopení. 

Volby do Evropského parlamentu 2024 se uskuteční

v pátek 7. června 2024 od 14.00  do 22.00 hodin

v sobotu 8. června 2024 od 8.00 do 14.00 hodin

 

Místem konání voleb jsou volební místnosti podle místa trvalého pobytu:

Volební okrsek č. 1 (učebna Základní školy Dolní Újezd čp. 342) pro voliče bydlící v těchto částech obce: sídliště Bořkov, Přibiňoves, Záves, Kabatoves, Dolečka, Pazucha.

Volební okrsek č. 2 (učebna Základní školy Dolní Újezd čp. 342) pro voliče bydlící v těchto částech obce, příp. v těchto číslech popisných: všechna čísla od prodejny Večerka po levé straně vozovky k Osíku, Rovinka, Žďárská strana, sídliště u Trojice, DPS, Malvařice, Praha, Jiříkov, Václavky a dále čp. 2, 5, 6, 332, 397, 583, 611, 625, 666 a 676.

Voličem je:

  • občan ČR, který alespoň 8. června dosáhne věku 18 let,
  • občan jiného členského státu EU, který alespoň 8. června dosáhne věku 18 let, je nejméně od 24. dubna přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR a který do 28. dubna požádal svůj obecní úřad o zápis do seznamu voličů pro volby do EP.

 

Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a

  • nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví,
  • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

 

Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

 

Hlasování probíhá pouze na území ČR.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství. Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.

 

Voličské průkazy:

Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi. Od komise poté obdrží prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem a úplnou sadu hlasovacích lístků. S voličským průkazem je možné hlasovat v kterémkoli volebním okrsku. O vydání voličského průkazu může volič požádat OSOBNĚ po prokázání totožnosti příslušným dokladem nejpozději do středy 5. června do 16:00, nebo PÍSEMNĚ (poštou, prostřednictvím datové schránky) nejpozději do pátku 31. května do 16:00 hodin (do této doby musí být žádost úřadu doručena). Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče.

Voličské průkazy se mohou vydávat nejdříve ve čtvrtek 23. května, a to:

  • osobně voliči,
  • osobě, která se prokáže písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem voliče k převzetí voličského průkazu,
  • voličský průkaz se voliči zašle na jím uvedenou adresu do vlastních rukou.

 

Hlasování do přenosné volební schránky:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

 

 

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna do 7. června 2024:

Volič, který po 28. dubnu změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu. Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (formulář je ke stažení na stránkách obce) a předložit toto potvrzení:

  • obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 16.00 hodin dne 5. června, nebo
  • ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).

 

Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději do úterý 4. června 2024. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Nalezen mobilní telefon (mezi Osíkem a Dolním Újezdem!!!)


Při akci ukliďme Česko byl nalezen velmi drahý mobilní telefon. Nalezen byl mezi Osíkem a Újezdem u hlavní komunikace.
Případný majitel ať se hlásí na tel.: 608207233. Děkujeme.

OZNÁMENÍ O REKONSTRUKCI VODOVODU A KANALIZACE V OBCI DOLNÍ ÚJEZD

Vážení spoluobčané,
stejně jako v předchozích letech, i letos bude prováděna výměna vodovodu na sídlišti Bořkov. Zároveň s touto akcí proběhne i výměna staré betonové kanalizace v ulici kolem zahradnictví. Tím by měla být tato rozsáhlá rekonstrukce dokončena. Obě akce, na výměnu vodovodu a rekonstrukci kanalizace, bude provádět společnost PP-GROUP.cz s.r.o., informace k realizaci a průběhu stavby naleznete níže. Zároveň vás chci upozornit, že bude i tentokrát docházet k určitým omezením, tak jako v minulosti, když probíhala rekonstrukce kanalizace a vodovodu v jiných částech sídliště, a proto chci také požádat všechny občany, kteří budou dotčeni těmito nepříznivými vlivy, o trpělivost a shovívavost. Děkuji za pochopení.

Ještě také doplním, že informace o opravě komunikací a chodníků po loňské etapě výměny kanalizace a vodovodu přineseme v některých příštích Obecních novinách. V současné době není ještě ukončeno výběrové řízení na zhotovitele.
                                                     Miloš Vrabec,
                                                     starosta obce


Vážení obyvatelé obce Dolní Újezd,

chtěli bychom vás informovat o plánované rekonstrukci vodovodu a kanalizace ve vaší obci. Rekonstrukce bude probíhat od č.p. 378 až po č.p. 517 formou bezvýkopové technologie. V části ulice od č.p. 391 až č.p. 542, kde se bude rekonstruovat i kanalizace, je navržen klasický výkop. Zemní práce na protlacích budou omezeny pouze na startovací a koncové jámy, vodovodní uzly, kde dochází ke změně armatur a na vodovodních přípojkách. Při rekonstrukci se stávající uzávěry vymění za nové. Pokud by byla některá vodovodní přípojka ve špatném technickém stavu, kontaktujeme příslušného majitele a situaci vyřešíme na místě po otevření stávající vodovodní přípojky. Je důležité uvést, že obyvatelé obce musí počítat s odstávkami vodovodu, které budou předem hlášeny. V případě poruchy v důsledku špatného technického stavu stávajícího vodovodu může dojít k nenahlášené odstávce. V takovém případě se bude pracovat na odstranění poruchy tak, aby byla dodávka vody obnovena co nejdříve.Děkujeme za vaši trpělivost a pochopení v průběhu této rekonstrukce.
Josef Láznička,
                                                   stavbyvedoucí PP-GROUP.cz s.r.o.
                                                   Telefon: +420 702 041 779

SBĚRNÝ DVŮR

 

OTEVÍRACÍ DOBA OD DUBNA:

STŘEDA    15,00 – 17,00

SOBOTA      9,00 – 11,30

 

!   UPOZORNĚNÍ   !

VE SBĚRNÉM DVOŘE JE POVOLENO UKLÁDÁNÍ ODPADŮ POUZE Z BĚŽNÉHO PROVOZU DOMÁCNOSTÍ Z DOLNÍ ÚJEZDA, JIŘÍKOVA A VACLÁVEK.

SBĚRNÝ DVŮR NENÍ URČEN PRO UKLÁDÁNÍ ODPADU Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI.

VSTUP A VJEZD JE POVOLEN POUZE NA POKYN OBSLUHY A PO PŘEDLOŽENÍ IDENTIFIKAČNÍ KARTY.

PŘIVÁŽENÝ ODPAD MUSÍ BÝT PŘEDEM ROZTŘÍDĚN.

REKONSTRUKCE SILNICE II/359  - od úterý 2.dubna POZOR !!!


- průjezd středem obce od zdrav. střediska směrem na Desnou bude uzavřený, objízdná trasa bude značena opět kolem ZD, za školní jídelnou a za sídlištěm U Trojice

- autobusová zastávka „Dolní Újezd – pošta“ bude opět přesunuta (pro oba směry) za školní jídelnu, tak jako v roce 2022

- budou platit výlukové jízdní řády, zastávka Dolní Újezd „u Koruny“ nebude po dobu stavby obsluhována (obousměrně)

vývoz popelnic 2.4.2024 v místě rekonstrukce (od zdrav. střediska po konec obce směr Desná) proběhne v ranních hodinách - od 6 hodin, připravte si popelnice včas!!! Další vývozy budou upřesněny dle situace na stavbě.

REKONSTRUKCE SILNICE II/359 DOLNÍ ÚJEZD

PRŮTAH OBCÍ OD ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA
NA KONEC OBCE (směr Desná)


!! PŘESUN AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY „Dolní Újezd – pošta“ od 2.4.!!

Z důvodu nemožnosti průjezdu autobusů středem obce, bude autobusová zastávka „Dolní Újezd – pošta“ opět přesunuta (pro oba směry) za školní jídelnu, tak jako v roce 2022.

!! AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA „u Koruny“ NEBUDE OBSLUHOVÁNA !!

Dále protože autobusy neprojedou od křižovatky U Koruny směrem na Desnou, nebude po dobu stavby obsluhována autobusová zastávka Dolní Újezd „u Koruny“ obousměrně.

O případných dalších změnách v jízdním řádu autobusové dopravy, vás budeme informovat po obdržení informací od Krajského úřadu.

VÝLUKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY:  
- v PDF ke stažení zde -

Poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek ze psa
za rok 2024 již vybíráme !!!

Výše poplatku za svoz pro rok 2024 je 1000,- Kč za osobu / rok a poplatek ze psa ve výši 200,- Kč za 1.psa / rok
(300,- za každého dalšího psa).


Poplatek můžete zaplatit na obecním úřadě v  úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu v čase od 7.30 do 11.30 hod.  a od 12.30 do 17.00 hod. Platba je možná jak v hotovosti, tak kartou.

Poplatky jsou splatné do 31.3.2024, přičemž poplatek za svoz komunálního odpadu je možné uhradit ve dvou stejných splátkách (splatnost první splátky je do 31.3.2024, druhé do 31.7.2024).


Bezhotovostní úhradu provádějte ve prospěch účtu číslo: 1283415349/0800 s variabilním symbolem platby:

Poplatek za svoz  komunálního odpadu:
0013371xxx  pro Dolní Újezd
0013372xxx  pro Jiříkov
0013373xxx  pro Václavky

Poplatek ze psa:
0013411xxx  pro Dolní Újezd
0013412xxx  pro Jiříkov
0013413xxx pro Václavky

Symboly  xxx znamenají číslo popisné. Občanům žijícím v bytových domech (č.p. 186, 391, 445, 446, 553) a nájemníkům v DPS č.p. 613, je  variabilní symbol pro bezhotovostní platbu přidělen individuálně – nutno kontaktovat obecní úřad. Pokud nemáte trojmístné číslo popisné doplňte před č.p. nuly (např. Jiříkov č.p. 1 bude mít variabilní symbol pro komunální odpad  0013372001, pro poplatek ze psa 0013412001).

Žádáme občany, kteří budou provádět úhradu za svoz odpadu a za psa převodním příkazem, aby každou platbu prováděli zvlášť se správným variabilním symbolem.

REKONSTRUKCE SILNICE II/359 (PRŮTAH STŘEDEM OBCE), DOLNÍ ÚJEZD II. ETAPA – aktualizace informací

Přinášíme aktualizované informace od investora (Pardubický kraj / SÚS PK) a zhotovitele (STRABAG ) ke stavbě rekonstrukce silnice II/359 (průtah středem obce), Dolní Újezd II. etapa, zveřejněné v Obecních novinách č.2.

Pro připomenutí informace z ON uvádíme, že Pardubický kraj / SÚS PK bude pokračovat v opravě silnice II/359 na průtahu naší obcí od zdravotního střediska po konec obce směr Desná (viz. mapka – červeně vyznačeno). Tato akce bude mimo úpravy podkladních vrstev a opravy povrchu silnice na výše uvedeném úseku zahrnovat i celkovou rekonstrukci a úpravu křižovatky „u Koruny“. Zhotovitelem akce bude společnost STRABAG.

Přípravné práce začnou pravděpodobně od poloviny března bez větších omezení. Samotná stavba by měla být zahájena 2. dubna a tím samozřejmě pro nás také začnou komplikace v podobě uzavírek, objížděk a různých omezení. Stavba by měla trvat zhruba tři měsíce a bude nově realizována pouze na dvě etapy s plnými uzávěrami - 1. etapa: zdravotní středisko - křižovatka „u Koruny“ + křižovatka „u Koruny“ – konec obce směr Desná, 2. etapa: samotná křižovatka „u Koruny“.

Přípravné práce – částečná uzavírka – termín zahájení cca od 14.3.2024 (zhotovitel termín zatím neupřesnil)

Budou realizovány přípravné práce, včetně přípravy opravy chodníku kolem hřbitovní zdi. Práce budou probíhat pouze na pracovní místo, střed obce bude tedy s určitým omezením stále průjezdný.

2. etapa - plná uzavírka – termín zahájení od 2.4.2024

Budou probíhat práce od zdravotního středisko po křižovatku „u Koruny“ + od křižovatky „u Koruny“ po konec obce směr Desná. Dle informací od zhotovitele budou majitelé nemovitostí v přímém sousedství stavby dopředu kontaktováni a informováni zodpovědnou osobou zhotovitele o možnostech přístupu ke své nemovitosti. Všichni rezidenti obdrží i tel. kontakt na zodpovědnou osobu zhotovitele, pro řešení problému s příjezdem vozidly ke svým nemovitostem. Rezidenti bydlící v prostoru stavby musí počítat s jistým omezením a komplikacemi s příjezdem ke svým domovům a také i s nemožností zajet vozidlem přímo ke svému domu po nějakou dobu. Přístup vozidel IZS a svozu odpadu bude do prostoru stavby zajištěn. Křižovatka „U Koruny“ bude v této etapě obousměrně průjezdná směrem od Přibiňského mostu (od H. Újezdu) na Dvořčinu (na V. Seč). Objízdná trasa pro nákladní vozidla má být odkloněna mimo Dolní Újezd. Objízdná trasa pro osobní dopravu a autobusy bude opět, tak jako v roce 2022 při realizaci první etapy, vedena po zadní komunikaci za sídlištěm U Trojice, kde bude doprava řízena semafory. Konkrétně se jedná o úsek od křižovatky silnice III/3595 s místní komunikací obce Dolní Újezd (směr Vidlatá Seč) po kříž u školního hřiště. Vjezd na sídliště U Trojice bude umožněn pouze rezidentům. Z důvodu nemožnosti průjezdu autobusů středem obce, bude autobusová zastávka „Dolní Újezd – pošta“ opět přesunuta (pro oba směry) za školní jídelnu, tak jako v roce 2022. Dále protože autobusy neprojedou od křižovatky U Koruny směrem na Desnou, nebude po dobu stavby obsluhována autobusová zastávka Dolní Újezd „u Koruny“ obousměrně. O případných dalších změnách v jízdním řádu autobusové dopravy, vás budeme informovat po obdržení informací od Krajského úřadu.

3. etapa - plná uzavírka – termín zahájení zatím není znám

Budou probíhat práce na rekonstrukci samotné křižovatky „u Koruny“ a tím nebude křižovatka průjezdná. Dle zhotovitele budou práce na křižovatce probíhat ve dvou zatím nespecifikovaných víkendech, tak aby byl dopad uzávěry této křižovatky na dopravu co nejmenší. O termínu budete včas informováni.

Určitě nás v začátku stavby a uzavírky čekají nějaké komplikace a zmatky, jako při každé takové akci. Věříme ale tomu, že si vše co nejdříve sedne a doprava po naší obci bude i přes toto omezení probíhat bez velkých komplikací. Pokud to bude možné, využívejte po dobu stavby pro příchod do středu obce trasy pro pěší, které nevedou přes stavbu. Děkujeme.

Sledujte webové stránky obce www.dolniujezd.cz, hlášení obecního rozhlasu, stáhněte si aplikaci MUNOPOLIS se službou „mobilní rozhlas“ a pokud nemáte chytrý telefon, zaregistrujte si na www.munopolis/registrace alespoň e-mail, budou vám pak aktuální informace z obce chodit do vaší e-mailové schránky.

„Stavění a kácení májí v Pardubickém kraji“ na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury

Rada Pardubického kraje schválila zápis jevu Stavění a kácení májí v Pardubickém kraji na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje. Obyčej stavění a kácení májí je zastoupen ve všech čtyřech okresech, jeho podoba se vyvíjí, ale udržuje si v základních rysech svůj základní charakter.  Předávání se děje přirozeně mezi generacemi. Nositeli jsou jak jednotlivci, tak spolky i samotné obce či města. Existence statku je pro daná společenství důležitým stmelujícím a identifikačním prvkem. V současnosti převládají jeho sociální a společenské funkce.  Jedním z nositelů tohoto obyčeje je nyní i naše obec. Velké poděkování a gratulace patří každému, kdo se podílí na přípravě a organizaci této akce.

Informace z Pardubického kraje k provozu jeho nemocnic


Dovolte nám, abychom Vás touto cestou informovali,

jelikož k Vám v těchto dnech putuje velké množství informací o tom, jak bude zajištěna zdravotní péče v rámci pěti nemocnic Pardubického kraje od 1. prosince a dále od 1. ledna příštího roku,

kde najdete aktuální zprávy o fungování jednotlivých oddělení nemocnic - na internetových stránkách www.nempk.cz.

 

Provozní doba sběrného dvora 

Od  1.4. do 30.11.       středa  15.00 - 17.00 hodin
                                   sobota   9.00 -  11.30 hodin

 

od 1.12. do 31.3. pouze v sobotu od 9.00 - 11.30 hodin.

NÁVÁŽENÍ MATERIÁLU Z LOMU BUDISLAV
NA STAVDU D35 PŘES NAŠI OBEC

V pátek 6. října skončí uzavírka v budislavském kopci a navážení materiálu z lomu Budislav na stavbu dálnice D35 se přesune na návozovou trasu, která prochází také naší obcí.
Tento návoz materiálu není na krátkou dobu ale na několik let. Z tohoto důvodu se snažíme společně se starosty obcí, které leží na této návozové trase z lomu Budislav do Litomyšle, jednat o řešení a úpravě provozu z důvodu bezpečnosti a co nejmenšího dopadu negativních vlivů na naše občany. Vyvážení nezastavíme ani nechceme, dálnici náš region potřebuje. Samozřejmě ale to, co nás čeká není nic jednoduchého a bude nás to pár let negativně ovlivňovat.

Proběhla a probíhají tedy jednání s ŘSD, zhotovitelem, Pardubickým krajem, dopravní policií atd. Tato jednání nejsou jednoduchá a malé obce nemají moc vlivu něco změnit, ale pokoušíme se.
Po jednání s dopravní Policií se podařilo alespoň vyjednat snížení rychlosti na 30 km/ hod. pro nákladní vozidla ve středu obce v prostoru školy. Dále instalaci značek upozorňujících na chodce u vyústění uličky z Malvařic před muzeem + před nákupním střediskem COOP a v prostoru zastávky u Lihovaru. Dále bude přidáno i zrcadlo na výjezdu ze silnice od Zemědělské družstva směrem do esíčka u Lihovaru. Součástí opatření je i instalace značek upozorňujících na omezenou nosnost Pražského mostu. Tyto značky jsou osazeny na křižovatce u hasičské zbrojnice a na křižovatce od Pohodlí.
Dopravní policie přislíbila zvýšený dohled na této návozové trase.
Bohužel naše návrhy a požadavky na snížení rychlosti na 30 km/hod. na Žďáře (vjezd do obce od Desné směrem ke křižovatce u Koruny) a v prostoru zastávky u Lihovaru + dočasné přechody pro chodce u autobusových zastávek U Koruny + u Lihovaru a u uličky z Malvařic před muzeem, byly neschváleny.
Dbejte proto, prosím, zvýšené opatrnosti při pohybu kolem hlavního tahu přes naši obec, upozorněte na rizika i své děti. Pevně doufám, že řidiči projíždějících vozidel budou dodržovat předpisy a pojedou zodpovědně a ohleduplně.

Situaci budeme sledovat a snažit se vzniklé problémy řešit. Pokud ale budeme chtít něco posunout k lepšímu, bude důležité, aby na tom byl zájem ze všech zúčastněných stran, hlavně ale od zhotovitele, který má dopravce nasmlouvány. 
                                                         Miloš Vrabec

Veřejné toalety

Po dobu rekontrukce budovy obecního úřadu jsou uzavřeny i veřejné toalety na hřbitově. Z toho důvodu budou zpřístupněny toalety ve dvoře Urbánkova č.p. 14, otevřeny budou vždy v době otevření místních obchodů.

Obecní úřad informuje, že vývěska "úřední desky" byla přemístěna 
od rekonstruovaného obecního úřadu před budovu Domu s pečovatelskou službou č.p. 613, kde nyní obecní úřad sídlí.


PREVENTIVNÍ INFORMACE
! POZOR NA LÁKAVÉ NABÍDKY PODOMNÍCH PRODEJCŮ !

 

Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má škálu důvodů a příběhů, kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, stejně jako v naší obci, se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce nabitého zisku neodradí.

Častými praktikami jsou nabídky různých služeb na výměnu zámků, služby kominíka či servis oken. Pozor, lze se také setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první pohled vypadá jako originál, ale originálem není. 

Proto radíme:
- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.

- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého bytu nebo domu.

- Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.

- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás k okamžitému rozhodnutí.

- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji.

- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte a ověřte.

- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte ihned členy rodiny nebo si nechte čas na rozmyšlenou.

- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii.

V neposlední řadě nepodléhejte vidině výhodné koupě či dokonce výhry. V naprosté většině těchto případů se jedná o podvod.

                                                Obec Dolní Újezd

OBECNÍ ÚŘAD JE NA NOVÉ ADRESE!!!

 Z důvodu rekonstrukce budovy č.p. 281 (obecní úřad, pošta, knihovna) se kanceláře obecního úřadu přestěhovaly do náhradních prostor v budově Domu s pečovatelskou službou č.p. 613.


V úředních dnech bude ve vrátnici DPS otevřena
P O K L A D N A ,   C Z E C H P O I N T ,   O V Ě Ř O V Á N Í .

Pro veřejnost bude otevřeno pouze v úřední dny:
PONDĚLÍ,   STŘEDA        7.30 – 11.30      12.30 – 17.00 hod.

 

B i o o d p a d

Opět jsou po naší obci rozmístěny tři velkoobjemové kontejnery na bioodpad - pro využití našimi občany!
První je umístěn tradičně za školou, druhý je přistaven u kontejnerového stání v horní části Doleček na křižovatce na Kabatoves a Pazuchu a třetí kontejner je umístěn u hasičské zbrojnice na Jiříkově.
Kontejnery na bioodpad jsou i na sběrném dvoře, ty jsou navíc přístupné celoročně.

Pro připomenutí a upřesnění:

DO KONTEJNERU PATŘÍ:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, spadané ovoce, zbytky rostlin, hlína z květináčů ...

DO KONTEJNERU NEPATŘÍ VĚTVE!!!
Pro ukládání větví do průměru 1 centimetru využívejte kontejner na sběrném dvoře.

Kdo by chtěl bioodpad využít k výrobě vlastního kompostu, ještě máme volné kompostéry o objemu 1100 l za příspěvek 635 Kč.
Žádosti jsou přijímány na Obecním úřadě v Dolním Újezdě, a to pouze v úředních dnech, t.j. v pondělí a ve středu v době od 7.30 do 11.30 hod a odpoledne od 12.30 do 17.00 hodin.
Pro přidělení kompostéru je potřeba vyplnit objednávku, která je ke stažení na webu obce Ke stažení a také je možné si ji vyzvednout na obecním úřadě.
Zároveň se závaznou objednávkou bude vybrán finanční příspěvek. Po odevzdání objednávky a zaplacení příspěvku se domluvíme na termínu vyzvednutí kompostéru.

Obec Dolní Újezd

Platby kartou na obecním úřadě 

Úhrada poplatků za svoz, stočné a další poplatky nyní u nás můžete zaplatit i bezhotovostně. Zprovoznili jsme pro vás platební terminál pro platby kartou, hodinkami, mobilem...

Rozšíření využítí školního hřiště s umělou trávou pro naše spoluobčany

 

Od 4.10. bude školní hřiště pro veřejnost otevřené i od pondělí do pátku a to v čase od 15:00 do 18:00 hodin.

Víkend se nemění, otevřeno bude od 12:00 do 16:00 hodin.

Otevírací doba pro veřejnost bude upravována dle potřeby a obsazenosti hřiště spolky. Změna bude vždy včas zveřejněna.

V jinou dobu a jiný den si je možné hřiště s UMT pronajmout. Informace o volných termínech a podmínkách pronájmu najdete na stránkách provozovatele hřiště Základní školy a mateřské školy Dolní Újezd - www.zsdu.cz nebo na tel. čísle 725 962 426.