Dolní Újezd, Jiříkov a Václavky

Dolní Újezd

Nachází se na pomezí Čech a Moravy 6 km jihozápadně od Litomyšle, v mírně zvlněné krajině na okraji českomoravské vrchoviny. Je malebně rozložena v členitém terénu po obou stranách údolí říčky Desné. Nejnižší nadmořská výška je 370 m, nejvyšší místo je 436 m n.m. Dnešní obec vznikla splynutím řady menších vsí a osad, po nichž zůstaly zachovány místní názvy jako Rovinka, Malvařice,Praha, Pazucha, Ždár, Přibiňoves, Kabatoves, Záves, Bořkov a Dolečka. Součástí obce jsou menší osady Jiříkov (založen r.1785 Jiřím z Valdštejna) a Václavky (založeny r. 1730 Václavem Trautmansdorfem).Spolu s nimi má Dolní Újezd v současné době 1871 obyvatel a jejich počet se každým rokem zvyšuje.

Bohatá historie sahá až do poloviny 12. století, kdy je obec zmiňována jako Újezd na Lubném v listině krále Vladislava datované k roku 1167.Počet obyvatel k 1.1.2012 -  2000. Starosta – Ing. Stanislav Hladík. Dolní Újezd sdružuje osady Jiříkov a Václavky. Vedle řady pamětihodností nabízí v současné době obec svým obyvatelům a návštěvníkům široké spektrum dalších aktivit. Je zde v provozu kino a pro pořádání společenských akcí je upravena sokolovna s divadelním pódiem. Ke kulturním účelům slouží též přírodní areál v údolí říčky Desné, mj. se zde každoročně koná začátkem července tradiční „Benátská noc“ a koncem srpna folkový festival Újezdské babí léto. V blízkosti areálu se nachází fotbalové hřiště, tenisové a volejbalové kurty a koupaliště se třemi bazény. Celá tato lokalita vytváří ideální prostředí pro kulturní i sportovní vyžití občanů i návštěvníků Dolního Újezda.

Uspokojivým způsobem je v obci vyřešena i výchova a výuka mládeže, která zahrnuje mateřskou školu, dobře vybavenou základní školu a základní uměleckou školu s obory hudebním, výtvarným a tanečním a soukromé výtvarné studio pro mládež i dospělé.

Obec
Obec má zpracována
 zastavovací a územní plán včetně průmyslové zóny pro podnikatele, je plně plynofikována, vybudován je i nový přivaděč kvalitní pitné vody. V současné době je ukončena výstavba mechanicko-biologické čistírny odpadních vod  o kapacitě 2 500 EO,délka vybudované kanalizace 4,6 km. Do zkušebního provozu byla  uvedena 15.8.2012, odkanalizována je polovina obce.V současné době je podaná žádost o dotaci na realizaci druhé etapy výstavby kanalizace.

Nechybí ani zdravotní středisko, kde poskytuje základní zdravotní péči praktický, dětský a zubní lékař.

Obchodní síť a služby jsou v obci dostatečně široké a v posledních letech se výrazně rozrůstají. Dolní Újezd je dynamicky se rozvíjející obcí, která díky bohaté historii a kulturní tradici má zcela jistě co nabídnout svým občanům i návštěvníkům.

Demografický vývoj v obci Dolní Újezd

DATUMPOČET OBYVATEL
1.1. 1991 1817
1.1. 1999 1873
1.1. 2000 1873
1.1. 2003 1906
1.1. 2006 1909
1.1. 2009 1934
1.1. 2010 1942
1.1. 2011 1974
1.1. 2012 2000
1.1. 2013 2002
1.1. 2014 1965
1.1.2017 1972
1.1. 2018 1949
1.1. 2019 1921
 
 
 

V obci Dolní Újezd se demografický vývoj od roku 1991 do roku 2013 pohyboval směrem, který nám mohly některé obce závidět.

Počet obyvatel se v obci zvýšil během 22 let o 185 občanů. V roce 1991 bylo v naši obci 1817 obyvatel a v roce 2013 bylo obyvatel 2002. Nárůst obyvatel byl způsoben výstavbou rodinných domů v lokalitě U Trojice, výstavbou 48 bytových jednotek v Domě s pečovatelskou službou.
V současné době se počet obyvatel neustále snižuje.


Věkový průměr  42 let, muži 41 let a ženy 43 let.

Pohyb obyvatelstva v roce 2018
narozených       15
zemřelých          30
přistěhovaných  32
odstěhovaných  45 

Jiříkov

Obec Jiříkov
Osada Jiříkov u Dolního Újezda
 si nedávno připomněl 210. let výročí svého založení. Koncem 18. století dochází k částečnému uvolnění vztahů mezi poddanými a držiteli panství. Doznívají poslední selské bouře. Patentem z r. 1770 je umožněno domkařům a podruhům stavět chalupy na obecních nebo panských pozemcích. Zrušením nevolnictví a tolerančním patentem císaře Josefa II. v r. 1781 se alespoň z části realizují přání poddaných, končí období "temna". Patentem z r. 1782 je zrušena zápověd volného stěhování, volného uzavírání sňatků a volné volby povolání. Tato opatření se promítají do osídlovacího procesu zv. II. kolonizace. Po Mendrice založené po r. 1659 vzniká řada nových vesnic. V r. 1785 vzniká asi 1 km SZ od panského dvora v Dolním Újezdě na panské půdě nová ves. Úředně je nazvaná Georgesdorf, česky Giříkowes později Jiříkov.

Jméno dostává po svém zakladateli hraběti Jiřím Krystianu Valdštejnovi. Několik let po dobu jeho nezletilosti hospodářsky povznesl litomyšlské panství Emanuel Filibert Valdštejnovi. Jiří Valdštejn je držitelem panství od r. 1765 do své smrti v r. 1791. Byl pochován ve Vídni, a proto jeho panování bylo poznamenáno snahami po další germanizaci jazyka. Stal se typickým představitelem ušlechtilosti, ale i rozmarů rokoka. Mezi poddanými byl oblíben a považován za dobrodince.

Jiříkov byl založen převážně na lesní půdě na okraji polí újezdského dvora v lese Lukáč. Ten se prostíral od dnešního Jiříkova k Řikovicím, kde tekl potok téhož jména. Do r. 1848 byl les z větší části vykácen, část zůstala ještě několik let při zadních honech obce Osík.

Zájemci o osídlení, převážně z kolatury újezdské farnosti a okolí, dostali k dispozici 16 měřic převážně lesní půdy, kterou pak přeměňovali v ornou půdu. Jiříkov leží v nadmořské výšce 373- 380 m souběžně s úžlabinami dolce táhnoucího se od lesa Polom k Řikovicím.

V dolním konci vesnice přehrazením a úpravou dna vznikl tzv. "nebeský" rybník Mareček napájený vodou jen za jarního tání, případně podzimních dešťů. Dle tohoto rybníka je osada také někdy přezdívána.

V roce 1880 bydlelo v Jiříkově 228 obyvatel a měl 42 domů.

V roce 1995 bydlelo v Jiříkově 80 obyvatel a měl 33 domů.

Václavky

Obec Václavky

V roce 1730 zakládá hrabě František Václav Trautmansdorf, císařský rada a pán na Litomyšli, další osadu na svém panství. Zvolil příhodné místo při SZ hranici katastru újezdského panského dvora "Trautmansdorf". Osada se staví na břehu údolí, které se táhne od lesa Polom ve směru k Říkovicím. Z pramene na konci vsi vtékala voda do říčky Lukáč, tekoucí dnes už jen někdy na jaře a na podzim od jiříkovského rybníku Mareček. Lukáč, také nazývaný říkovický potok, se vlévá u Višňárů do řeky Desné. Osada Václavky leží v nadmořské výšce 367 m. S okolím je zpočátku spojena pouze polními cestami s Jiříkovem, Sečí a Řícovicemi. Noví poddaní z této osady mají sloužit k posílení pracovní síly panského dvora, a to jak na práci na poli, tak i v lese.

Osada dostává původně německý název Wencelsdorf, ten se ale brzy počeštil na Václaves a později Václavky. Je zde vystavěno 13 domínikálních /panských/ chalup. V roce 1737 je zde uváděno 74 českých obyvatel, z toho jedna rodina protestantská. V roce 1806 je zde 66 obyvatel, před r. 1870 přibývá 14. chalupa a je zde 81 obyvatel. Chalupa č. 14 je ale již koncem 19. století převedena pod obec Řffcovice pod č. 43. Od r. 1874 je z Václavek volen "obecní starší", který zastupuje místní obyvatele na obecním úřadě v Dolním Újezdě. Jinak se úřední a společenské záležitosti řeší v hospodě u Šibravů, č.p. 1. Z hlediska geologického zasahují od Václavek k Říkovicím tzv. teplické vrsty křídového útvaru, bohaté na různé zkamenělé živočichy. Z hlediska přirodovědních zajímavostí je zajímavý výskyt mandelinky olivově černé na mátě vodní přiústí potoka Lukáč do Desné. Údolí od Říkovic přes Václavky bylo dle některých badatelských názorů součástí hranice "Hrutovských polí", Za 1, světové války bojoval v italských legiích Josef Vopařil z č. 7 a Jan Klatovský z č. 4 padl na frontě.

V roce 1935 jsou Václavky spojeny novou silnicí s Jiříkovem a přes Lažany s Morašicemi. Společensky se zapojují v sousedním Jiříkově. Po vzniku České republiky se někteří stávají v Jiříkově členy místního odboru Republikánského dorostu, později také Spolku Domovina, Sboru dobrovolných hasičů a divadelních ochotníků. V přípravném výboru hasičského sboru pro Jiříkov a Václavky, byl zvolen Josef Šibrava a František Novák. V prvním výboru tohoto sboru byl v r. 1924 zvolen náměstkem František Flídr z č. 13 a přísedícím výboru Jan Kolčava z č. 12. Na stavbu požární zbrojnice přispělo z Václavek 14 občanů 670 Kčs a odpracovali 4 dny na její stavbě. Z nedávné doby jsou zaznamenány požáry, kde zasahovaly dobrovolné sbory z Dolního Újezda a Jiříkova. V r. 1932 to bylo u Kopeckých č. 2, v r. 1934 u Říhů č. 10 a v r. 1946 u Flídrů č. 3, Párů č.4 a Sejkoru č.5 . Chalupa č. 4 již nebyla obnovena. Koncem II. světové války od r. 1944 vzniká na Litomyšlsku a Poličsku několik partyzánských skupin. Zde nejbližší partyzánská skupina "Stalin" měla hlavní štáb v Seči Vidlaté. Jedna ze základen byla na Václavkách, kde spolupráci a pomoc partyzánům obětovavě zajišťoval František Flídr z č. 13. Koncem války pomáhali i další občané z Václavek uprchlíkům z "trantsportu smrti", zajatcům, kteří byli eskortováni z východní fronty přes Litomyšl dále na západ. Někteří se také zapojili v pomoci sovětské armádě při přípravě a zajišťování chodu sběrného vojenského tábora v lese Polom.

Po druhé světové válce s příchodem kolektivizace zemědělství a vzniku JZD, odchází část obyvatel do měst za lepšími výdělky a pohodlnějším bydlením. Dnes je trvale obydleno 7 stavení, ostatní koupili chalupáři, aby se zde rekreovali od městského ruchu. Oceňují zde především klid, možnost procházek do lesa Polom nebo údolím k Říkovicům a k soutoku řeky Desné a Loučné. V r. 1950 měly Václavky 43 obyvatel ve 12-ti chalupách, v r. 1970 47 obyvatel v 11-ti chalupách, v r. 2000 22 dospělých a dětí v 7 chalupách.

Zbývajících 6 chalup slouží jako rekreační objekty.